Borkum 2 juli 2022

De geschiedenis van de Bazuin

Over het ontstaan van De Bazuin bestaat geen volledige duidelijkheid.  De oudste aantekeningen geschreven in een paars notulenschrift zijn van 1937.  Bij het 50 jarig bestaan in 1955 is er een overzicht gemaakt over de eerste 50 jaar ontleend aan gegevens van oud leden W. Reitsma uit Olterterp, H. Ruiter junior en J. Akkerman uit Tijnje. Aangenomen wordt dat er in verenigingsverband al voor 1900 muziek gemaakt werd. Uit de koninklijke goedgekeurde statuten heeft men als oprichtingsdatum aangenomen 1 november 1905.

De eerste instrumenten werden door bestuursleden W. Reitsma en meester Roorda voor f 200,00, geleend van vervener/boer Jan Zwerver, overgenomen van De Muziekvereniging Wilhelmina van Zuidhorn. Meester Roorda werd dirigent en met twaalf leden starten de door meester Roorda geschreven oefeningen.

Begeleide De Bazuin in eerste instantie in de kerk de gemeentezang, al gauw werd er ook gerepeteerd op moeilijker muziek, met het doel om deel te nemen aan concoursen. In 1910 werd er voor het eerst deelgenomen aan het concours te Sneek met het nummer ‘Fantasie Premiere Palme’ met als resultaat een 5e prijs. Ook werd er in dat jaar een damescomité opgericht met als doel het maken van een vaandel voor de Bazuin, het vaandel dat nu bewaard wordt in de vitrinekast in het doarpshûs.

Foto vaandel

In de loop dar jaren werd er regelmatig deel genomen aan concoursen, maar daar bleef het niet bij. ze waren actief bij schoolfeesten in Tijnje, Oudehorne en Akkrum, Oranjefeesten en Festivals

In 1938 schommelt het ledental rond de 18. ‘De directeur hield theorie over de muziek hetgeen met veel animo werd gevolgd en dat we er allen winst mee mogen doen en dat we later in de praktijk de vruchten ervan mogen plukken’

Na de inval van de Duitsers in 1940 is er in het begin nog wel wat door geploeterd, maar toen er in 1942 aangesloten moest worden bij de cultuurkamer ‘meenden we niet beter te kunnen doen dan de zaak neer te leggen want naar Hitlers pijpen te dansen leek ons niet goed toe’

Na de bevrijding moest er natuurlijk feest gevierd worden en daar hoorde muziek bij. Maar ja wat zou daarvan komen. In een jaar of drie geen instrument voor de mond gehad dus dat zou niet veel worden. Maar daar waren de heren niet mee tevreden, muziek moest er komen en konden we geen muziek geven als het dan maar muziek geleek. Zo zijn we dan de meidagen van 1945 weer van wal gestoken en het viel ook nog al mee.

Het was moeilijk om een dirigent te vinden, daarom bleven we onder leiding van Jentje akkerman doormodderen, tot we P Hofma uit Drachten als directeur konden krijgen.

Een half jaar naar de start werd op 1 en 2 november in zaal de Vries onder grote belangstelling het 40 jarig jubileum gevierd. Als blijk van Hulde werd door S. de Haan, voorzitter van plaatselijk belang, een oorkonde en een bedrag van 167 gulden aangeboden.

In 1952 is er op initiatief van De Bazuin de bekende ‘Tynjefilm’ gemaakt. De film later op DVD gezet heeft door een verkoopactie van Klaas Akkerman, Tjalling van der Meulen, Lammert Jeeninga en Jelle Bosma nogal wat geld opgebracht. De film is nu opgeslagen in het filmarchief van Tressoar in Leeuwarden.

Het korps dat in 1964 25 leden telt krijgt steeds meer moeite om de bezetting van het Harmonieorkest rond te krijgen, vandaar dat in 1964 het besluit genomen wordt om over te stappen naar een Fanfarebezetting, waarbij de bezetting van de verschillende instrumenten een minder groot probleem is.

Geld was en blijft een probleem in het voortbestaan van De Bazuin, instrumenten en dirigenten zijn voor een vereniging de grootste kostenposten, vandaar dat er allerhande acties werden en worden georganiseerd om het hoofd boven water te houden. Zo werd er in 1969 een grote actie gehouden waarbij een volkswagen (VW) werd verloot, met als resultaat dat er netto 5000 gulden overbleef voor de penningmeester. In begin 2000 is er een paar jaar met appelplukken de kas weer op peil gebracht, en de bloemenactie is een jaarlijks terugkerend onderdeel, waarvan in de begroting al als vaststaand wordt aangenomen dat die zal slagen.

Na een geslaagde actie wordt in 1976 het eerste officiële uniform aangeschaft, wat dan ook getoond wordt in een rondgang door het dorp.

Naast de jaarlijkse uitvoeringen en deelname aan alle voorkomende dorpsactiviteiten werd er om de 5 jaar een jubileumconcert gegeven. Met als bijzonder hoogtepunt de festiviteiten rond het 100 jarig bestaan in 2005 met een receptie, Reünie en het Jubileumconcert waarbij door burgemeester …… van Opsterland de Koninklijke Erepenning werd uitgereikt.

In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 heeft De Bazuin samen met toneelvereniging Rjucht en Sljucht, en met medewerking van toneelschrijver Bouke Oldenhof, het Pilotproject ‘Troch de buorren’ onder grote belangstelling op 11, 12 en 13 december 2015 opgevoerd.

 

Als reactie op deze gezamenlijke uitvoeringen, kwamen er in 2016 zoveel enthousiaste reacties van dorpsgenoten die ook wel eens een instrument wilden bespelen, dat er besloten werd om voor liefhebbers gratis 10 proeflessen aan te bieden voor het project ‘Muziek voor volwassenen’. Binnen de kortste keren hadden we, hier en daar aangevuld met wat geleende instrumenten, 25 adspirant leden. Op zaterdagmiddagen werden er onder leiding van dirigent Guus Piersma met groot succes de eerste noten de lucht in geblazen.

 

Het hoeft geen nadere uitleg om te begrijpen dat hierdoor de sfeer en enthousiasme binnen de vereniging, maar ook in het dorp een enorme positieve uitwerking had.

Terwijl er veel verenigingen in de provincie door een gebrek aan aanwas van nieuwe leden met opheffen bedreigd worden, kwamen er bij De Bazuin zoveel nieuwe leden bij dat er in 2017 zelfs een B korps werd opgericht, en er een tweede dirigent werd aangenomen.

En wat een succes om bij het concours, in 2022 op Borkum, onder leiding van dirigent Hans Jonker met een 1e prijs thuis te komen.

Zoals de situatie nu is, is het niet altijd geweest. Altijd waren en zijn er weer mensen die de schouders er onder zetten. Een aantal wil ik toch met name noemen.

Bij de oprichting mijn pake Jan Dam (de eerste voorzitter in 1905), G. Reitsma en L. Knobbe

Na de oorlog Jentje Akkerman, Fedde Jeninga en Homme Overwijk en daarna de generatie voor mij Klaas Akkerman, Tjalling van der Meulen, Lammert Jeeninga en Jelle Bosma.

Het zijn deze mensen die er altijd maar weer tijd en energie ingestoken hebben om De Bazuin draaiende te houden, het zijn ook de namen die bij mij naar boven komen als je over De Bazuin praat.

CMV De Bazuin uit Tijnje een levende vereniging in een dorp dat bruist van energie, en die niet los van elkaar gezien kunnen worden, en zoals Arend Overwijk ooit eens zei:

IN DOARP SONDER KORPS IS IN DEADSK DOARP”

Jitze de Jong

Oranjewoud

04-07-2022

Informatie komt uit:

het boek ‘It muzyk giet troch de Tynje’

facebook van de Bazuin